Photos and reports of the preaching ministry of Fr. James
in the year 2018

Altötting - Germany. August 31st to September 2nd
Fr. James Manjackal and team conducted a charismatic retreat from 31st August to 2nd September, in 'Kulture & Kongress Forum' at Altötting, in the diocese of Passau, Germany. Often Fr. James preaches retreats here. The hall is only a few meters away from the "Grace Chapel (Gnaden Kappelle) of the famous "Black Madonna" of Altötting. The hall has the capacity of 900 seats. Daily about some 700 people attended the retreat to hear the Word of God and to find conversion and  new life in Christ through the Holy Spirit . The theme of the retreat was, " The children of God are led by the Holy Spirit" (Rom 8:14)  The talks  and testimonies of Fr. James, & Dr. Richi  were very deep, enlightening and spirit filling to help each participant to return to God' love and to one another by deep reconciliation. The inner healing prayer on the second day was very long and very special. On  Sunday  morning, Fr. James prayed over all participants by laying hands on each one. At the concluding mass Fr. James exhorted the participants to read the signs of the times and to face today's challenges with courage in the Lord & His Spirit. In all his talks Fr. James emphasised and challenged  the need of Europeans especially Germans to return the root of their Christian life so that Europe might keep its Christian identity.  People commented that  they could notice a great change in Fr. James as he has become more merciful and benevolent!After the mass he blessed the religious articles. Then Dr. Richie helped the participants to CONSECRATE GERMANY to The Heart of Jesus through Mary, Our blessed Mother. It was a moment of great joy for all when all sand the national anthem of the nation. There were beautiful testimonies of healing, liberation and new life. It was organised mainly by Markus Huber and Angelika Napolitano with the support of Max, Adolf etc. Here are some photos and videos
.

Photos and panoramics
.
Video1
Video2
Video3
.


Holy Mary’s Sanctuary in Rokitno - Poland. August 16th 2018
On August 16th Fr. James went with Gaby to Rokitno, Poland to conduct a one day program in the Sanctuary of the Blessed Virgin Mary.
The Icon that is found in this sanctuary dates back to the 16th century; it was the in possession of the Polish kings. In 1669, Jan Opalinski, the abbot of the Cistercian order in Bledzewa obtained the picture from the kings and placed it in the Church of Rokitno. As it had miraculous powers many pilgrims come round the year here to pray and to obtain blessings. On 4th May, 1670 the picture was officially declared "Picture able to perform miracles" by the church! On 16th, thousands of people gathered in the open ground of the Sanctuary to listen to the preaching of Fr. James, to participate in his mass and to obtain several blessings from his prayers before the Blessed Sacrament, although it was just an ordinary day. Gaby shared her testimony of healing and her present way of life by the Holy Spirit.Although with much pain, Fr. James gave all the talks (2 long talks) and mass by standing on his feet! Many testified  physical healing, liberation and other blessings. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video
.
Published in16.08.2018 
Bóg jest święty

W Roku Jubileuszowym w rokitniańskim sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej ojciec James Manjackal poprowadził 16 sierpnia spotkanie rekolekcyjno-modlitewne.

Ojciec James Manjackal w Rokitnie
KS. MARCIN SIEWRUK /FOTO GOŚĆ

Bądźcie święci, jak Bóg jest święty – zacytowałem wam dokument pierwszego papieża św. Piotra. Wiem, że Polacy mają szacunek do dokumentów papieskich – zwracał się do uczestników rekolekcji o. James. Indyjski charyzmatyk wraz ze towarzyszącą mu ekipą był w Rokitnie, obchodzącym Rok Jubileuszowy Pani Rokitniańskiej, po raz pierwszy i zwrócił uwagę, że rokitniańskie sanktuarium jest wyjątkowym miejscem łaski, w którym Maryja wstawia się za wierzącymi. Podczas spotkania odbyły się dwie konferencje, Eucharystia oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wstawienniczą, zakończoną Apelem Maryjnym.

Ojciec Manjackal przypomniał, że wielu Polaków pisze do niego listy i maile z prośbą o modlitwę w ich intencjach. – Czytam: ojcze, mój mąż, dzieci nie mają wiary. W mojej rodzinie trzy osoby zachorowały na raka. Moje dzieci wzięły ślub, ale nie mogą doczekać się potomstwa, albo mam trójkę dzieci, ale żadne z nich nie może znaleźć swojej drugiej połówki. Jestem lekarzem i nie mogę znaleźć pracy. Jestem w depresji, nie mam pieniędzy, chcę popełnić samobójstwo. Lista waszych intencji jest jeszcze dłuższa i dzisiaj Pan odpowiada na wszystkie wasze potrzeby. Uświęćcie się dziś, bo jutro Pan sprawi cuda wśród was. Modlimy się do Boga, konkretnie do Jezusa. A kim jest Bóg, jest święty. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Jaki jest obraz Boga? Bóg jest święty, jest dobry i Bóg stworzył mnie i ciebie na taki obraz. Bóg jest także miłością i w tym duchu Bóg nas stworzył – mówił ojciec James Manjackal.

Indyjski duchowny zwracał uwagę, jak wielu katolików nie zdaje sobie sprawy, że Bóg nie może wysłuchać modlitwy grzeszników i pytał czy podczas spowiedzi wyznawane są wszystkie grzechy? Bo można zewnętrznie być dobrym katolikiem, przystępującym systematycznie do spowiedzi i przyjmującym Komunię św., ale jednocześnie, nie wyznającym jakiegoś grzechu, nie żałującym szczerze za grzech przeciwko Bogu. Aby Bóg mógł działać potrzeba nawrócenia, uświęcenia. W geście modlitwy nie ma sensu wyciągać rąk nad skałą, a tylko nad kochającym Boga sercem.

.
 
Published in16.08.2018 

Google's translation

God is holy!

During the JubileeYear at the Shrine of Our Lady of Sorrows in Rokytnia, Father James Manjackal led a retreat and prayer meeting on August 16th

Father James Manjackal in Rokitno

KS. MARCIN SIEWRUK / PHOTO GOŚĆ

Be holy, as God is holy - I have quoted you the document of the first Pope, Saint Peter. I know that the Poles have a respect for papal documents - Fr. James addressed the participants of the retreat. The Indian charismatic along with its accompanying team was in Rokitno, celebrating Rokitniańska's Jubilee Year, for the first time and pointed out that the Rokitniański sanctuary is a unique place of grace in which Mary intercedes for the believers. During the meeting, two conferences, Eucharist and Adoration of the Blessed Sacrament took place, combined with intercessory prayer, culminating in the Marian Appeal.

Father Manjackal reminded us that many Poles write letters and e-mails to him asking them to pray for their intentions. - I read: father, my husband, children have no faith. Three people have cancer in my family. My children got married, but they can not wait for the offspring, or I have three children, but none of them can find their other half. I am a doctor and I can not find a job. I'm depressed, I have no money, I want to commit suicide. The list of your intentions is even longer and today the Lord answers all your needs. Sanctify today, because tomorrow the Lord will work miracles among you. We pray to God, specifically to Jesus. And who God is, He is holy. We are all created in the image of God. What is the image of God? God is holy, He is good and God has created me and you for such an image. God is also love and in this Spirit God created us - said Father James Manjackal.

An Indian cleric pointed out how many Catholics do not realize that God can not hear the prayers of sinners and asked if all sins werw confessed during confession? 
For one can be a good Catholic externally, who systematically confesses and receives Holy Communion, but at the same time, not confessing any sin, not sincerely repenting of sin against God. For God to act, there is a need for conversion, sanctification. In a gesture of prayer, there is no point in extending one's hands, but only over the loving God's Heart.

.

Saint Pölten-Austria. August 10-12.2018
From 10th to 12th August Fr. James and team preached a charismatic retreat at 'Jahn Turnhalle' in St.Pölten, Austria.It is after a very long gap that Fr. James preaches in this diocese. In the past he had conducted several retreats at Sontagsburg. In this area the people were longing for a retreat by Fr. James since a very long time.This retreat was organised by Deacon Kurt & Silvia Dörfler with their prayer group. A good number of people from the surroundings and from far, attended the retreat with great zeal and enthusiasm. Fr. James, Dr. Richie and Gaby gave classes on the topic " God's children are led by the Holy Spirit" (Rom 8:14) All the talks were faith evoking for conversion, new life, liberation and healing; in fact it was a retreat of growing in the spirit.There were enough priests to hear confessions and to give counselling. During the break Dr. Richie was counselling a lot of people; and in spite of pain all over the body especially on his shoulder Fr. James prayed over many sick people. But on the last day, Fr. James did not lay hands on all as usual, but delegated the priests and deacons to to do it for the prayer of the infilling of the Holy Spirit. He prayed over all the little children.On the last day Fr. Florian Parth presided over the concelebrated mass. After the mass all the priests with the people consecrated Austria to the Heart of Jesus through the immaculate heart of Mary and sang the national anthem.The music was led by Miss. Beate Müller and team. There were several volunteers and well-wishers to help to conduct the program.Here are some photos and videos

Photos
.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
.

.
Obory (Oborach) - Poland. July 28th 2018
On 28th July Fr. James, Gaby and Dr. Richie went to the Carmelite Sanctuary of the "Pieta Obory" to conduct a healing day with conferences, mass, adoration and healing services. It's a village about 150 Kilometres away from Gdansk. Over 30 000 people from all over Poland gathered there to listen to the preaching of Fr. James and to participate in his prayer services. It is for the 6th time that he is conducting a healing day. It is he who started it in the year 2011. Every year the crowd is increasing. The authorities of the Sanctuary are particular that Fr. James only should conduct this program every year. That is why although he was sick and weak after his operation a few days ago, he got discharged and took the flight to preach. His superior general Fr. Abraham Vettuvelil  also came in support of Fr. James; he preached a beautiful homily during the mass. Before Fr. James gave his first talk, Dr. Richie clearly explained the weak physical condition of Fr. James. Fr. James preached on the sorrows of Mary today about mankind which is the sorrow of her Son Jesus Himself, and appealed for a deep repentance and conversion. He challenged the Polish to live an authentic Catholic life. As in every retreat he asked the people "What is Gods will for you, my children?"; and the crowd responded " My Sanctification".In the afternoon with a talk on forgiveness and faith, Dr. Richie prepared the crowd for the following ' healing service' by Fr. James. There were many testimonies of healing. As Fr. James was walking by holding the rails and the hand of an volunteer, people from the crowd waving hands shouted, "Long live Fr. James" "Come again", "We love you, Papa James" "you preach life to us, we are healed" etc. Here are some photos and videos.

Photos and panoramics

.
Full HD Video
Video1
Video2
.
Published in29.07.2018 
Moja świętość! Alleluja!

Tak odpowiadało kilka tysięcy osób na słowa o. Jamesa Manjackala w Oborach.

KS. WŁODZIMIERZ PIĘTKA /FOTO GOŚĆ
DODANE 29.07.2018 23:30

Mimo upału, do Matki Bożej Bolesnej przybyło bardzo wiele grup pielgrzymkowych. Modlili się przed cudowną pietą, chętnie się spowiadali, prosili o błogosławieństwo o. Jamesa i chcieli dzielić się swym świadectwem. W tym tłumie ludzi widać było jakąś determinację, aby trwać, słuchać, modlić się i wielbić Pana. A charyzmatyk z Indii pomagał im w tym, i pytał: - Popatrzcie na pietę z Obór i zastanówcie się, co widzi Maryja, gdy patrzy na ciało martwego Jezusa? Widzi Go umarłego, ale też zmartwychwstałego, widzi Kościół, który jest Jego mistycznym ciałem, i widzi tych, którzy odchodzą od wiary i miłości. To nad nimi płacze dziś Maryja - wyjaśniał o. James.

Przekonywał zgromadzonych o współcierpieniu Matki Bożej i jej uczestnictwie w smutkach i troskach ludzi współczesnych. - Tak, ona się smuci tymi, którzy żyją w grzechach, zwłaszcza smucą ją księża żyjący bez łaski uświęcającej. Bardzo smuci ją każdy, kto wchodzi w stan potępienia, kto żyje w niemoralności i rozpuście - akcentował.

Jak więc pocieszyć Maryję i w jaki sposób ocierać jej łzy? Przez takie i podobne pytania, przez zachętę, aby wpatrywać się w oborską pietę i przede wszystkim słuchać słowa Bożego, o. Manjackal angażował zgromadzonych, aby odpowiedzieli na zasadnicze pytanie: "jaka jest wola Boża dla was?". A wszyscy gromko odpowiadali: "Moja świętość! Alleluja!".

- Nie pójdziesz do nieba odmawiając tylko wiele różańców, ale wypełniając wolę Bożą - akcentował charyzmatyk, i zachęcał do modlitwy wewnętrznej, aby "sercem mówić do Jezusa i Maryi, i aby z dłonią na sercu podjąć dobre i święte decyzje. - Niech zstąpi ogień Ducha Świętego na to miejsce i na wszystkich Polaków! - zakończył swą katechezę o. James Majackal.

Charyzmatykowi w czasie spotkania w Oborach towarzyszył m.in. o. Abraham Vettuvelil, generał zgromadzenia Misjonarzy św. Franciszka Salezego, do którego należy o. James. W czasie Mszy św. to on wygłosił kazanie. Z mocą podkreślał, że "duchowość Ewangelii dotyczy tego, co dzieje się z człowiekiem po upadku". - Twój grzech niech nie będzie tragedią, lecz nauczycielem. Niech on ciebie uczy, że jesteś słaby i że sam sobie nie poradzisz. Dopiero, gdy oddasz Bogu to, co jest ważne i wartościowe w twoim życiu, On wreszcie zacznie działać. Tak właśnie uczyniła Maryja, gdy "stała pod krzyżem".

Kaznodzieja mówił o postawie Maryi, która była pełna nadziei, otwarta na Bożą mądrość i działanie, posłuszna i gotowa, aby cierpieć. Przestrzegał zgromadzonych nie byli "chrześcijanami krótkodystansowymi", aby nie byli dobrzy i pobożni tylko w kościele.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. pielgrzymi z Płocka, Obrytego i Karniewa, żeby wymienić tylko niektóre grup z pielgrzymów, które przybyły z różnych części Polski.

.
 
Published in29.07.2018 

Google's translation

My holiness! Alleluia!

A charismatic from India, Fr. James Manjackal at the meeting of prayer and evangelization at the Shrine of Our Lady of Sorrows.

KS. WŁODZIMIERZ PIĘTKA /FOTO GOŚĆ
DODANE 29.07.2018 23:30

That's how several thousand people answered the words of Father James Manjackal in Obory.

Despite the heat, many pilgrim groups came to Our Lady of Sorrows. They prayed in front of the miraculous foot, eagerly confessed, asked for Fr. James's blessing, and wanted to share their testimony. In this crowd of people one could see some determination to abide, to listen, to pray and to worship the Lord. And the Indian charismatic helped and asked them: - Look at the Pietà in Obory and think about what Mary sees when she looks at the body of the dead Jesus? He sees him dead but also resurrected, he sees the Church, who is his mystical body, and he sees those who depart from faith and love. It is Mary who cries about them today," Fr. James explained.

He persuaded the attendees about Our Lady's co-suffering and participation in the sorrows and worries of contemporary people. "Yes, She is saddened by those who live in sin, especially by the priests who live without sanctifying grace. It is very saddening for anyone who enters the state of condemnation, who lives in immorality and debauchery" he stressed.

So how do we comfort Mary and how do we rub her tears? By these and similar questions, by encouraging us to look at the Pietá and, above all, listen to God's word, Father Manjackal engaged those present to answer the fundamental question, "What is God's will for you? And all of them responded with boldness: "My holiness! Alleluia!"

- You will not go to heaven just praylng many rosaries, but doing the God's will," emphasized the charismatic, and encouraged inner prayer, "to speak with your heart to Jesus and Mary, and to make good and holy decisions with your hand on your heart. - Let the fire of the Holy Spirit come down on this place and on all Poles! - He finished his catechesis. James Majackal.

During the meeting in Obory, the charismatician was accompanied by, among others, Fr. Abraham Vettuvelil, General of the Congregation of Missionaries of St. Francis Sales, to which Father James belongs. During the Mass he preached. He insisted that "the spirituality of the Gospel concerns what happens to man after his fall". - Let your sin not be a tragedy, but a teacher. Let him teach you that you are weak and that you will not be able to cope on your own. Only when you give to God what is important and valuable in your life will He finally begin to act. This is what Mary did when she "stood under the cross".

The preacher spoke of Mary's attitude, which was full of hope, open to God's wisdom and action, obedient and ready to suffer. He warned the congregation not to be "short-distance Christians", so that they would not be good or pious only in the church.

The meeting was attended by pilgrims from Płock, Obryte and Karniewo, to name but a few groups from pilgrims who came from different parts of Poland 

.

.

30.07.2018 

28 lipca br. O. James Manjackal MSFS po raz piąty poprowadził Spotkanie modlitewno - ewangelizacyjne w Sanktuarium M.B. Bolesnej w Oborach

Spotkanie na placu przed oborskim sanktuarium Matki Bożej Bolesnej zgromadziło pielgrzymów przybyłych w ponad 70 grupach autokarowych z całej Polski oraz wielu przybyłych prywatnymi samochodami, także z innych krajów. O. James Manjackal, Papieski Misjonarz Miłosierdzia ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Franciszka Salezego z Południowo - Zachodniej Prowincji Indii, w pierwszej części spotkania wygłosił konferencję, a w drugiej części poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Homilię podczas Mszy świętej koncelebrowanej wygłosił O. dr. Abraham Vettuvelil MSFS z Rzymu, Superior Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Św. Franciszka Salezego. Dwie poruszające konferencje wygłosił także dr Ricardo (Richie) Febres Landauro, lekarz rodzinny o. Jamesa. Wielu kapłanów przez długie godziny słuchało spowiedzi świętej. W programie spotkania znalazła się także wspólna modlitwa różańcowa i ceremonia uroczystego przyjęcia Szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel. Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowania spotkania z serca dziękujemy i polecamy czułej opiece naszej Niebieskiej Matki - Ojcowie Karmelici. 

..

30.07.2018 

July 28 this year Father James Manjackal MSFS led the prayer and evangelization meeting
at the Our Lady of Sorrows in Obory for the fifth time. 

The meeting in the square in front of the sanctuary of Our Lady of Sorrows in Obory gathered pilgrims who arrived in over 70 coach groups from all over Poland and many arrived in private cars, also from other countries. Father James Manjackal, Pontifical Missionary of Mercy from the Congregation of Missionaries St. Francis de Sales from the South-West Province of India, in the first part of the meeting gave a conference, and in the second part he led the Adoration of the Blessed Sacrament with a charismatic prayer for healing the soul and body. The homily during the concelebration Mass was delivered by Fr. Abraham Vettuvelil MSFS from Rome, Superior General of the Congregation of the Missionaries of St. Franciszek Saleis. Two moving conferences were also given by Dr. Ricardo (Richie) Febres Landauro, Father James's family doctor. Many priests have been listening to confessions for hours. The program of the meeting also included the common prayer of the Rosary and the ceremony of the solemn reception of the Scapular of Our Lady of Mount Carmel. We would like to thank all those who helped in organizing the meeting from the heart and recommend the loving protection of our Heavenly Mother - Carmelite Fathers

..


Barcelona 22-26 July.2018. The operation of Fr. James
 " Proclaim the word: be persistent whether it is convenient or inconvenient.."( 2 Tim 4:2)

Ever since last Holy Week, Fr. James had a white mark on  his right shoulder- stretching from the chest in front to the back below the scapula- and he was feeling a heaviness on his shoulder with consequent intense pain. He was telling that he felt some 200 to 300 Kilos on his shoulder! The doctors could not find any reason. Then, Doctor Richie suggested for a MRI of the shoulder to see if the curious phenomena on the shoulder has affected the bones as it was in the cases of some mystics. In the MRI the radiologist found out something wrong on his neck that compelled him to have another MRI for the neck. Accordingly a herniation of the intervertebral disc C4/C5 and a protrusion of the discs C5/C6 was diagnosed. Immediately Neurosurgeon Dr. Pablo Clavel, at the 'Hospital Quirónsalud' Barcelona, in Spain was consulted and the operation was carried out successfully on 23rd July with general anaesthesia. On the following day he had severe attack of pneumonia and strong antibiotic was administered. As he had committed to preach at Obory, Poland on Saturday 28th, he got discharged on 26h and returned to his residence in Germany. On the following day, as he was getting ready to fly to Gdansk via Frankfurt, he had palpitation of the heart with the pulse rate ranging from 70 to 180. After long fight of five hours with tablets, Dr. Richie had to administer ' Amiodarone' in an intravenous injection and bring the heart to control in order that he could fly after 2 hours from Salzburg. When some people suggested to him to cancel the program at  Obory or not to go, he said, 'I hear the words of St. Thomas who told the other apostles who were reluctant to go with Jesus to the house of Lazarus who was dead for 4 days, "Let us go die with Him" (Jn 11:16)! 'He said that he was ready to die for the cause of Jesus rather than caring his own health! Along with Gaby, his constant companion for evangelisation, he took the flight courageously and reached Gdansk via Frankfurt and conducted the program with His Superior General Fr. Abraham Vettuvelil and Dr. Richie, and returned  on the following day. Now he is getting better day by day although he suffers much pain. Every one admires his commitment to the cause of evangelisation in spite of risk of his health. Please pray that he might be fully healthy again to preach many more retreats of renewal.


Ostroleka-Poland. July 13 - 15. 2018
Fr. James preached a charismatic retreat at Ostroleka, Poland from 13th  to 15th to a crowd over 1200 people attending daily at " Hala Arkadiusza Golasia" with the invitation of Bishop Rt. Rev Dr. Janusz Stepnowski DD. It is for the 7th time that he is preaching there. The subject was " Children of God are ld by the Spirit"( Rom 8:14)Fr. James gave  powerful talks sin& repentance, healing& new life, power of the Holy Spirit and an authentic Christian life led by the Spirit. On the first day itself Gaby shared her experience in the Holy Spirit and how she is led by the Spirit today. All the talks, prayers were translated  by Ania. She too shared her testimony of healing and her life led by the Spirit by confiding in the providence of God for everything. On the second day evening Fr. James prayed over each participant by laying hands on them from his wheel chair. There were many testimonies of healing, liberation, experience of the Holy Spirit,and new life On the first day  Bishop Mgr  Janusz  presided the mass and Fr. James preached homily on the Eucharist. The retreat was organised by a couple who had attended many retreats of Fr. James- Grzegorz & Beata. It was well organised with the help of  more than 50 volunteers with the spiritual guidance of the Parish Priest Ks. Wieslaw Bialczak. Fr. Wieslaw presided over the mass on Sunday. Gaby Landauro, Ala, Wiola, Kasimier & Asia, Bartek& Anna from Warsaw were working in the team with Fr. James. Here are some photos and videos and panoramics.

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
.

Chaumont - France. July 6-8. 2018
From 6th to 8th July Fr.James and team conducted a charismatic retreat at "Eglise Notre Dame du Rosarie" in Chaumont, France for about 800 people who attended the full program for three days. The theme was " Come to Me, all you labor and are burdened, and I will give you rest"( Mt 28:11) Fr. James gave several conferences that led the participants to a deep conversion and new life. Mrs. Gaby Landauro and Mrs Maryvonne Lavalloir shared their experiences in following Jesus being led by the Holy Spirit after attending retreats with Fr.James. There were enough priests to hear confessions and to celebrate mass with Fr. James.On the second day Fr. Philippe Remels from Belgium, presided over the mass as he completes 50 years of his priesthood. This golden jubilarian  too was hearing confessions from morning till evening on all three days! It is Rt Rev. Mgr Joseph De Metz-Noblat, Bishop of of the diocese of Langres who invited Fr. James to preach. Mrs Mary Odille helped Maryvonne to contact the bishop and the parish to arrange the retreat. The parish priest Rev. Fr. Audace Manirambona, a Laziritan priest of St. Vincent de Paul, was very happy to host the retreat in his parish. Fr. Florian Parth from Vienna who had accompanied Fr. James & Gaby  was very happy to meet some of his confreres along with Fr. Audace. On the first day, Gaby's biographical book in French on Fr. James, " Passion, blood, fire & the Spirit" was released. People had a very good experience of conversion, healing and liberation in the inner healing prayer. On Sunday after the Holy Mass Fr. James prayed over each one and as a climax of the program, France was consecrated to the Heart of Jesus through the Immaculate heart of Mary. When Fr. James had announced this program on the first day itself, people started clapping their hands expressing their joy- really the good believers in all Christian countries want their countries to be consecrated. During the mass on Sunday, three people consecrated their lives for the holiness of life. Vincent Maduraud translated all the talks and prayers with clarity and precision as he does always. The whole program was organised by Maryvonne and Patricia Brassart with several men and women from their prayer-groups. The music team under Miss Isabel was great to lead the people for praise & worship.Here are some photos and videos

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video09
Video10
Video11
Video12
Video13
Video14
Video15

CR Retraite père Manjackal à Chaumont

.


Einsiedeln, Switzerland June 29th - July 1st 2018

Fr. Abraham Vettuvelil MSFS, 
the present superior general of MSFS

 Fr. Emil Mayoraz MSFS, the former Superior General, 
with Fr. James at Bonlieu, Fribourg
Fr. James and team preached a retreat from June 29th to 1st of July at Kultur and Congress Centrum Zwei in Einsiedeln, Switzerland for a small group that gathered in about a thousand in three days. On the previous day Fr. James visited his former Superior General Fr. Emile Mayoraz to get his blessings. He was the superior general of the congregation of the missionaries of St. Francis de Sales( MSFS) for long 24 years and now he is 91 and is active in his apostolate for missions at the seminary at Bonlieu, Fribourg. The retreat at Einsiedeln was organised by Shaji Ramanalil with his evangelising prayer group with the permission of the Local bishop Rt. Rev. Dr.Vitus Huonder of Chur. Deacon Kurt and team came from Vienna to conduct the music and worship. Fr. James, Dr. Richie and Mrs Gaby Landauro gave powerful talks and testimonies on new life in Christ ( 2Cor 5:17) On Saturday after the Holy Mass on Holy Spirit, Fr. James led them to a deep inner healing and prayed over the participants for the infilling by the Holy Spirit.On Sunday, Rev.Dr. Fr. Abraham Vettuvelil, the present superior general of the MSFS came from Rome to concelebrate the Holy Mass with Fr. James and others and gave a powerful homily:  he is always encouraging and supportive to his apostolate of  new evangelisation  in Europe. At the end of the mass, after the blessings of the religious articles, Deacon Kurt led the people for a prayer of consecration of Switzerland to the heart of Jesus through the Immaculate Heart of Mary that was written by Fr. James. Many of the participants gave beautiful testimonies on the last day. Dr. Richie translated all the talks and prayers of Fr. James. With joy of the Spirit in the hearts, all of them requested him to return to the same hall in the coming year and he agreed to go there from 28th to 30th June 2019.

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
.


Brezno - Slovakia. June 23 - 24. 2018. Married couples retreat
On 23rd & 24th June Fr. James and team conducted a married couples retreat at Arena Brezno in Slovakia. It was organised in short time; still 320 marries couples attended the retreat with their children. Some 50 children attended the retreat sitting besides their parents, and over 150 small children were cared by the volunteers in a separate hall; but all the children with the parents attended the Holy Mass, adoration & prayers. Over 30 Volunteers of " Credo" worked and prayed hard for the success of the retreat. Fr. James and Dr. Richie gave very soul-touching talks on the greatness of married life & family life in the Church. The deep & powerful prayer for inner healing was a time, the couples forgave each other and reconciled from the depths of their hearts and became one in flesh and spirit! All of them had chance to make confessions. The subject of the retreat was, " They are no longer two but one in flesh"( Mt 19:6)
Mrs Zusanna Lapcic, although in her 8th month of pregnancy of the 4th child,  very powerfully and energetically translated all the talks and prayers. On Sunday the Vicar General Mons.Milosa Gazdika, represented the Bishop and led the concelebrated mass. He gave a very enlightening talk on married life with the theme of the married life of Zachariah & Elizabeth who gave birth to John the Baptist in their old age; it was the feast of the nativity of St. John the Baptist. After his homily, the married couples renewed their marital vows with the exchange of rings. It was a moment of grace with feelings and emotions: many of them were shedding tears of joy especially when the husbands gave a rose flower to the wives with a hug! At the end of the mass, all the priests and people present, consecrated Slovakia to the Heart of Jesus through the immaculate heart of Our Blessed Mother Mary. It is a special prayer written by Fr. James with the aim that one day  all the countries where he preaches retreats, might do this consecration with the entire population along with the religious & political leaders! On the first day itself, Fr. James had prayed over specially on some 52 married couples who had no children. Dr. Richie & his wife Janine who are gifted with 9 children also prayed over them. On Sunday in the after noon Fr. James prayed over everyone who attended and served the retreat; it was very interesting to see the small children ' resting in the spirit' while they were prayed over. They had no fear to fall down because they saw their parents falling down and resting in the Holy Spirit! Every one was happy being filled with the Holy Spirit; and several couples gave testimonies of healing; and  some  of receiving children in a previous retreat with Fr. James. The retreat was organised by the evangelising couples Radek & Zuzanna Lapcic with the support of the evangelising group " Credo". Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
.

Sacred Heart of Jesus Basilic - Getafe - Madrid. Spain. June 8th - 2018
Fr. James, along with Gaby, Anna and Javier visited the Sacred Heart Basilic at "Cerro de los Angeles" in Getafe-Madrid on 8th June on the feast of the Sacred Heart of Jesus and concelebrated the Holy Mass at 6:PM. It is the famous basilic where Spain was consecrated to the Heart of Jesus 99 years ago. It is situated just in the geographic center of Spain. Many people come here for daily mass and adoration of the Blessed sacrament. It is here that the communists destroyed the precious statues and monuments in the year1936.
The tall and gigantic statue of Jesus on the top of the church  indeed showers  richest  blessings for the whole Spain! Here are some photos & videos.

Photos

.
Video1
Video2
.

Warsaw - Poland. June 1-3. 2018.
From the 1st to 3rd of June, Fr.James preached a retreat in 'Centrum Targowo Kongresowe', Warsaw, Poland on the subject  "Children of God are led by the Spirit"( Rom 8:14) He shared powerful talks and personal testimonies with about 2000 people who attended daily for three days. From the beginning there was an atmosphere of grace in the hall as all were anointed by the joy & peace of the Holy Spirit; perhaps it was because  of the first Friday of the month!  On the second day, Mrs Gaby shared her experience of  life led by the Spirit especially in accompanying  the works of evangelisation with Fr. James, her spiritual director. After a deep inner healing prayer, Fr. James prayed over each participant. All the talks and prayers were translated by Mrs Anna Lason Zygadlewicz. Teams under Ala and Wiola from Gdansk helped Fr. James and Gaby. It is the Arch Bishop of Warsaw Rt. Rev. Dr. Romuald Kaminski who invited Fr. James for the retreat. It is Rev. Fr. Marek Serafin who took the interest in organising the retreat and he guided the team of organisers and volunteers.  A couple named Barthlomiej Wesolowski (Bartek) and Anna Daczkowska (Ania) were the chief organisers of the retreat. It is for 9th time that they organised the retreat of Fr. James in Warsaw! There were many beautiful testimonies of healing, liberation & new life shared by many participants on the last day. There were film actors, singers, politicians and doctors among the participants. Here are some photos & videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
.


Corpus Christi in Warsaw - Poland. May 31st. 2018
On 31st May, on the Solemn of the feast of ' Corpus Christi', Fr. James and team joined the Holy Mass and  the Eucharistic procession at the Parish of ' Our Lady of good Counsel' in Warsaw, Poland. After the procession Fr. James preached on his favourite subject " Jesus is alive in the Holy Eucharist" tot he crowd gathered in the church. After the programs, the parish priest Fr. Marek Serafin gave a sumptuous lunch to Fr. James and the team. Here are some photos
Photos   Video
.

Gorzow - Poland. May 25-27. 2018
Fr. James and team preached a charismatic retreat in the sports hall of the local primary school under the parish "First Martyrs of Poland", Gorzow Wielkopolski ( Poland) from 25th to 27th of May. Fr. James gave several talks on the theme " New Life in Christ"( 2 Cor 5:17) and prayed with them for inner healing and prayed over them by laying hands for a new life in Christ by the action of the Holy Spirit. Gaby too gave an enlightening talk on her experience of life led by the Holy Spirit. Her biographical book on Fr. James, " Passion,Blood, Fire and the Holy Spirit" in Polish was released to the public by the parish priest Rev. Fr.Boguslaw Kaczmarek, by giving the first copy to Ala from Gdansk. All the talks and prayers were translated by Anna (Ania) Lason-Zygadlewicz. On Sunday, the Trinity Sunday, all participants of the retreat marched to the church ground where stands the big statute of St. John Paul II in 'John Paul II square'. It is here in 1997 people of Gorzow hosted the then Pope John Paul II! Many parishioners too had come for the mass at 13.15. The Parish Priest presided over the mass but Fr. James gave the introduction to the mass to welcome the crowd, and he preached the homily on Holy Spirit with inspiring testimonies. Also he conducted a healing service for the public. The whole program was organised by Emilia Frank and the charismatic team. Bishop Tadeusz Litynski had already given permission for the retreat with great joy. Fr. Waldemar Grzyb conducted the music for praise and worship with "Heart of Worship" team. A team from Gdansk under Wiola Kuchta was there to help Fr. James and the organisers.  It is for the third time that Fr. James preaches retreat there; but now after a long gap of 10 years!
Here are some photos and videos:-

Photos and panoramics

.
Testimony 1
Testimony 2
Testimony 3
Testimony 4
Testimony 5
Testimony 6
Testimony 7
Testimony 8
Testimony 9
..
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
.


.
Münnerstadt - Germany. Pentecost Retreat. May 18-20. 2018
From May 18th to 20th Fr. James and team preached a "Pentecost retreat" with the theme 'led by the Spirit' at Event.u.Messecentrum,  bei Münnerstadt in the diocese of Wurzburg, Germany. In three days about 2000 people participated the event to celebrate the greatest feast of the Church, "Pentecost" that is a feast for Jesus because when one is filled with the Holy Spirit he cries out " Jesus is Lord". Fr. James and Dr. Richie gave power talks on the way Holy Spirit works in a person, family and in the society helping the people to  live together in  love, unity, solidarity and justice. Fr. Anish, Mundyani, from Charis Bhavan, Kerala gave a very good talk on Holy Spirit and shared his own testimony how he was healed by the Lord in a retreat of Fr. James, and now how is led by the Lord to conduct retreats all over the world. After praying over each participant in the retreat by laying hands, Fr. James, led the whole group to a "Consecration"of the nations to the Lordship & kingship of Jesus through the Immaculate heart of Mary. His prayer was so great that each country in Europe individually and Europe as a whole were surrendered to Jesus' Rule by the Spirit amidst the enthusiastic prayers, praises and  applaud of the people. In all his talks he gave hope & optimism to the participants for a new Christian Europe. He exhorted the people to say this prayer of consecration of the nation every day and to spread this message to all. People were represented from most of the European countries and even from other countries like Peru, Brazil, India, Sri-Lanka, Iraq, Syria, Dubai etc.Music team was led by Beate and team from Vienna under the spiritual guidance of Fr. Florian Parth. The parish priest Fr.Michael who encourages renewal in his parish and the surroundings, was the chief celebrant of the mass on Sunday. The Pentecost event at Münnerstadt was organised by Franz& Petra Dannler with several other spirit-filed  volunteers. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
.


Bombay  - India. April 28 - 30. 2018
On April 27th Fr. James flew to Mumbai to baptize his nephew's child. James, who was born on his birthday 18th! The Baptism was on 28th Saturday at St. Jose Church, Thane, Bombay. He officiated mass & baptism  in Syro Malabar Rite; Perhaps it was for the first time that he stood for such a long time! On the following day he met and prayed over many people in Bombay as he had preached several retreats in the past in that big city. On 30th he made a visit to the shrine of ' Infant Jesus of Prague' at Nasik, about 4 hours from Bombay. After visiting his near & dear ones he returned on Wednesday 2nd May. Here are some photos:

Photos
.Brezno  - Slovakia. April 20 - 22. 2018
On 20th, 21st and 22nd of April, Fr. James and the team preached a charismatic retreat at Arena Brezno, in Slovakia for more than 2500 people. The theme of the program was "The children of God are led by the Holy Spirit" (Rom 8:14) Fr. James gave powerful talks on the need of being led by the fruits, gifts and charisms of the Holy Spirit in an authentic christian life. Fr. Anish Mundianickal, who is with Fr. James for a month's European experience, also gave an enlightening talk about the Holy Spirit. "The Lamb, the Blood, the Fire and the Spirit", the new book of Gaby Landauro on the biography of Fr. James, and the translation of "Liberation from the curse of the law" in Slovak were released on the first day of the retreat by Radek Lapcic and given to distinguished guests. They were translated into Slovak by Zuzanna Lapcic who herself translated all the talks and prayers in the retreat although she is carrying her 4th child in her womb!  On the first 2 days Fr. James himself led the Eucharistic celebration in Slovak and on the 3rd day, Sunday, the local bishop Mons. Stanislav Stolarik of the diocese of 'Roznavska' led the concelebration of the mass and preached. Already in the room, he met Fr. James and thanked him for coming to his diocese for evangelisation; and they prayed for each other as a sign of love and solidarity. On the 2nd day, Fr. James prayed over all the participants in spite of his hurt and pain on his shoulder since a month! He made the people happy and Spirit-filled! The program was organised by Radek & Zuzanna Lapcic in cooperation with the evangelisation group "credo" that they had founded. There were many people to give testimonies of conversion, inner healing, life-change and physical healing. Here are some photos & videos.

Photos and panoramicsMore Photos

.
Testimony1
Testimony2
Testimony3
Testimony4
Testimony5
Testimony6
Testimony7
Testimony8
Testimony9 Testimony10
Testimony11
Testimony12
Testimony13
Testimony14
Testimony15
Testimony16
Testimony17
Testimony18
Testimony19
.
.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
Video12
Video13
Video14
Video15
Video16
Video17
.


Wroclaw. Poland. Couples retreat. April 13-15. 2018
From 13 to the 15th April Fr. James conducted a married couples retreat in the ' Aula Zespolu Szkol at Wroclaw, Poland that was attended by more than 250 couples. As soon Fr. James and the team arrived, the auxiliary bishop of the place Rt.Rev. Dr. Andrzej Siemienieski went to his room in the hotel and wished and prayed for all blessings for the retreat. Fr. James spoke very clearly about the indissolubility, love, unity, faithfulness, loyalty that should exist between the married couples being honest  to the marital vow. It was a time of great renewal and return to the experience of the first day and honey-moon time of their marriage! On the last day, there was was the renewal of the marital vow and exchange of rings. Fr. Anish Mundyanickal who now is with Fr. James for a month's 'European Experience' also gave a very enlightening talk to the people. Gaby shared her life of consecration and her experience with Fr. James in the ministry of evangelisation. Also she introduced her first book about Fr. James " The Passion, Blood, Lamb and the Spirit"
Fr. James called to him each married couple and listened to them a few minutes  and prayed over them. They were so happy; he had not done so any where else! He prayed over all the children, organisers and volunteers who were about a 100. The people were happy to see Fr.James  celebrating mass & preaching the homily by standing. It was organised by a charismatic community under Mr. Arthur. Mrs Wiola, Ala, Kasimir & family from Gdansk were there to help and support Fr. James & Gaby. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
Video12
Video13
Video14
Video15
Video16
.
Published in14.04.2018 

Bóg stworzył człowieka w rodzinie i zbawia człowieka w rodzinie

O. James Manjackal we Wrocławiu poprowadził rekolekcje małżeńskie

MACIEJ RAJFUR /FOTO GOŚĆ

- MĄŻ I ŻONA UDOSKONALAJĄ SIEBIE NAWZAJEM, OBOJE STARAJĄ SIĘ O SWOJĄ ŚWIĘTOŚĆ. OBRAZ BOŻY WIDZIANY JEST W CAŁEJ DOSKONAŁOŚCI POPRZEZ MAŁŻEŃSTWO MĘŻCZYZNY I KOBIETY - MÓWIŁ PODCZAS REKOLEKCJI DLA MAŁŻEŃSTW WE WROCŁAWIU O. JAMES MANJACKAL.

- Mąż i żona udoskonalają siebie nawzajem, oboje starają się o swoją świętość. Obraz Boży widziany jest w całej doskonałości poprzez małżeństwo mężczyzny i kobiety - mówił podczas rekolekcji dla małżeństw we Wrocławiu o. James Manjackal.

Hinduski kaznodzieja charyzmatyczny prowadził w stolicy Dolnego Śląska trzydniowe rekolekcje dla par małżeńskich pod hasłem: „Błogosławieni, którzy wezwani są na ucztę Godów Baranka”.

- Modlę się za wszystkie pary małżeńskie w Polsce. Panie, zjednocz i uświęć te rodziny. Ty wiesz, ile jest różnych rozłamów w rodzinach, ale teraz odbudowujemy Polskę według katolickich wartości. Odbuduj fundamenty tego kraju, chcemy kraju bez rozwodów, bez aborcji. Uświęć, Panie, nasz kraj i każdą rodzinę - rozpoczął rekolekcje o. Manjackal.

Jak przyznał, po raz pierwszy głosi rekolekcje we Wrocławiu, choć już kilka razy przejeżdżał przez to miasto. Po krótkiej sondzie okazało się, że zdecydowana większość uczestników rekolekcji modliła się już na różnych wydarzeniach z o. Jamesem.

- Pracuję w centrum modlitewnym w stanie Kerala w Indiach. To centrum Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, które założyłem 28 lat temu. Przez 5 lat byłem nie tylko założycielem, ale także dyrektorem. Wcześniej wykładałem w seminarium, a później, kiedy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, zostawiłem to i całkowicie poświęciłem się głoszeniu słowa - opowiadał kaznodzieja.

Przypomniał wezwanie papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI do nowej ewangelizacji. - Wtedy moje zgromadzenie wysłało mnie na ewangelizację świata. Pan Bóg przez moich przełożonych powiedział mi, że mam pojechać do Europy - oświadczył o. Manjackal.

Tłumaczył, że nie są to charyzmatyczne rekolekcje, ale specjalne, dla par małżeńskich. - Wiemy, że możemy mówić o wielu charyzmatach. Charyzmacie śpiewu, uzdrawiania, uwalniania. Ja tutaj będę się skupiał tylko na jednym charyzmacie: małżeńskim. Moją intencją główną nie jest uzdrowienie fizyczne ani skłonienie was do prorokowania czy modlenia się językami. Moim celem jest to, żebyście żyli razem w jedności i świętości, więc będę wam pomagał, abyście żyli w pełni powołania, którym obdarzył was Bóg - mówił do uczestników rekolekcji.

Jak stwierdził, bardzo się cieszy, że ma szansę głoszenia rekolekcji małżeńskich w Europie, gdzie średnio połowa małżeństw kończy się rozwodem. - Np. w Austrii ta statystyka wynosi aż 65 proc, a w Niemczech, gdzie mieszkam, to 56 proc. Cieszę się, widząc szczególnie doświadczone pary małżeńskie. Całe niebiosa i Bóg wszechmogący radują się z waszego powodu. Bóg, który was powołał do jedności i który was złączył, On też wezwał was na te rekolekcje - podkreślił o. James.

Apelował, by uczestnicy modlili się także za swoje rodziny, za swoje dzieci i wnuki. - Jesteście pełnymi mocy Polakami. Bądźcie potężni. Nasze rodziny powinny być mocne i potężne w Duchu Świętym. Bóg stworzył człowieka w rodzinie i zbawia człowieka w rodzinie - nauczał o. Manjackal.

I to jest widoczne w Piśmie Świętym w pierwszej księdze - Księdze Rodzaju. Tam czytamy: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę”. - Po pierwsze, Bóg jest miłością. Po drugie, Bóg jest święty. Po trzecie, Bóg jest dobry. To trzy główne cechy charakterystyczne Boga. A ty i ja zostaliśmy stworzeni na to podobieństwo i taki właśnie charakter po Bogu odziedziczyliśmy. Każdy człowiek powinien w stanie powiedzieć: jestem stworzony z miłości, w świętości i jestem stworzony jako dobry - mówił kaznodzieja.

Wyjaśniał, że kiedy mężczyzna i kobieta są razem, tworzą rodzinę. To dlatego Bóg stworzył ludzkość jako rodzinę. Św. Jan Paweł II mówił, że według katechizmu, sakrament małżeństwa został wymieniony jako ostatni, ale według priorytetów - jest pierwszy.

Kiedy zaistniało pierwsze małżeństwo nie było kapłanów, biskupów, nie było chrztu, itd. Pierwszym sakramentem w Biblii jest zatem małżeństwo. - Zobaczmy, jak ważny okazuje się sakrament małżeństwa. Pełen obraz Boży jest widzialny w kobiecie i mężczyźnie razem, a nie w jednym z nich. Bóg powiedział też, że niedobrze, by człowiek był sam - zwrócił uwagę hinduski kapłan. - Pierwotnym planem Boga wobec ludzkości był jej rozwój w rodzinach. Bo kiedy mąż i żona żyją razem, żyją dla świętości. Pamiętajcie o dwóch ideałach życia chrześcijańskiego - uczulał o. Manjackal.

Pierwszy ideał to: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,48). - Jak ja mogę być doskonały jak Bóg? Ale po to On ci dał partnera życiowego, abyś ze swoim współmałżonkiem się doskonalił. A więc mąż i żona udoskonalają siebie nawzajem, oboje starają się o swoją świętość. Zaś pierwszy papież, św. Piotr, powiedział: "Bądźcie święci, jak Bóg jest święty". To dwa ideały Boga przekazane ludzkości - tłumaczył kaznodzieja.

Zaznaczył, że obraz Boży widziany jest w całej doskonałości poprzez małżeństwo mężczyzny i kobiety. - Moi drodzy mężowie, Bóg podarował wam wasze żony po to, byście poprzez nie stawali się święci. Moje drogie żony, Bóg dał wam waszych mężów, byście się uświęcały poprzez nich. I byście obydwoje zostali zbawieni. Pierwszą intencją Boga wobec nas nie jest nasze zdrowie, pieniądze, bogactwo, ale zbawienia - stwierdził o. James.

Jak dodał, mamy być zbawienia poprzez krew Chrystusa, którą przelał za nas, i jest to możliwe w życiu małżeńskim. - Żadne zwierzę nie wystarczała człowiekowi. I wiecie, co się wtedy działo? Pan Bóg był pierwszym anestezjologiem. Zesłał głęboki sen na Adama i w czasie tego procesu anestezjologicznego wyjął mu jedno żebro i stworzył z niego kobietę - oświadczył żartobliwie kapłan. 

.
 
Published in14.04.2018 

Google's translation

God created man in the family and saves man in the family


- The husband and wife perfect each other, both seek their sanctity. The image of God is seen in all perfection through marriage of man and woman - said Father James Manjackal during a retreat for marriages in Wroclaw.

The Indian charismatic preacher ran a three-day retreat for married couples in the capital of Lower Silesia under the slogan: "Blessed are those who are called to the feast of the Mating of the Lamb."

- I am praying for all married couples in Poland. Lord, unite and sanctify these families. You know how many divisions there are in families, but now we are rebuilding Poland according to Catholic values. Rebuild the foundations of this country, we want a country without divorce, without abortion. Sanctify, Lord, our country and every family - began the retreat of Father Manjackal.

As he admitted, he preaches the retreat in Wrocław for the first time, although he passed through this city several times. After a short probe, it turned out that the vast majority of participants of the retreat had already prayed at various events with Father James.

- I work in a prayer center in the state of Kerala in India. This is the center of the Holy Spirit Renewal Movement that I founded 28 years ago. For 5 years, I was not only a founder, but also a director. Earlier, I lectured at the seminary, and later, when I was baptized in the Holy Spirit, I left it and completely dedicated myself to preaching the word - the preacher said.

He recalled the call of popes John Paul II and Benedict XVI for a new evangelization. - Then my congregation sent me to evangelize the world. God, my superiors, told me that I should go to Europe, "Fr. Manjackal declared.

He explained that they are not a charismatic retreat, but special for married couples. - We know that we can talk about many charisms. Charism of singing, healing, and releasing. I will focus here only on one charism: marital. My main intention is not physical healing or making you prophesy or pray in tongues. My goal is that you live together in unity and holiness, so I will help you to live in the fullness of the calling that God has given you - he told the participants of the retreat.

As he said, he is very happy that he has a chance to preach a marriage retreat in Europe, where on average half of marriages end in divorce. - For example, in Austria, this statistic is as much as 65 percent, and in Germany, where I live, it is 56 percent. I am glad to see especially experienced couples. All the heavens and God Almighty rejoice because of You. God, who called you to unity and who united you, he also called you for this retreat - said Father James.

He appealed for the participants to pray for their families, for their children and grandchildren. - You are full of power Poles. Be powerful. Our families should be strong and powerful in the Holy Spirit. God created man in the family and saves man in the family - taught Father Manjackal.

And this is evident in the Scriptures in the first book - Genesis. There, we read: "God created man in his image. He created him in the image of God. He created a man and a woman. " - First, God is love. Second, God is holy. Third, God is good. These are the three main characteristics of God. And you and I have been created for this likeness and we have inherited this character from God. Everyone should be able to say: I am created out of love, in holiness and I am created as good - said the preacher.

He explained that when a man and a woman are together, they form a family. That is why God created humanity as a family. St. John Paul II said that according to the catechism, the sacrament of marriage was mentioned last, but according to priorities - it is the first.

When the first marriage occurred there were no priests, bishops, no baptism, etc. The first sacrament in the Bible is therefore marriage. - Let's see how important the sacrament of marriage turns out to be. The full picture of God is visible in a woman and a man together, not in one of them. God also said it was unfortunate that man would be alone, the Hindu priest pointed out. - God's original plan for humanity was its development in families. Because when husband and wife live together, they live for holiness. Remember the two ideals of Christian life - Father Manjackal was sensitive.

The first ideal is: "Be ye therefore perfect, how perfect your heavenly Father" (Mt 5:48). - How can I be perfect like God? But that's why he gave you a life partner that you would improve your spouse. So the husband and wife perfect each other, they both seek their sanctity. And the first Pope, Saint. Peter, he said: "Be holy as God is holy." These are two ideals of God communicated to humanity - the preacher explained.

He noted that the image of God is seen in all perfection through the marriage of man and woman. - My dear husbands, God gave you your wives so that you could become saints through them. My dear wives, God has given you your husbands, so that you may be sanctified through them. And that both of you will be saved. God's first intention with us is not our health, money, wealth, but salvation, "Fr James said.

He added that we are to be saved through the blood of Christ, which he shed for us, and this is possible in a married life. - No animal was enough for a man. And you know what happened then? God was the first anesthesiologist. He sent a deep sleep to Adam and, during this anesthetic process, he took out one rib and created a woman from him, "said the priest jokingly.

.


.
Fr. James and team visited and prayed at the Eucharistic miracle at Legnica, Poland. April 13th. 2018
Before starting the couples retreat on 13th in Wroclaw, Fr. James,Fr. Anish, Gaby and the team visited and prayed before the  special ciborium where the miraculously transubstantiated Body and Blood of Christ is exposed for veneration at St. Jack Parish in Legnica, Poland.On 25th December 2013, the consecrated host that fell from the hand of a priest, and it was preserved in a water-filled vessel and later all noticed a red discoloration on it; and it was taken for scrutiny by the Arch Bishop of the place Stefan Cichy. He entrusted it for study to a commission of  scientists, doctors, Experts  and the ' Forensic Medical department stated, "In the histopathological image, the tissue fragments were found, which contained the fragmented parts of striated muscle .The whole image is most similar to the cardiac muscle that often accompany agony"
It is similar to the miracle of Lanciano, Italy or the one in Poland itself at Sokolka. It is a great proof that Jesus is physically present at every eucharist!
Miracles are given to those who do not fully believe; but for those who believe His Words, "This is my body and this is my blood" is quite sufficient. Let us praise the Living Jesus for the more than 100 Eucharist miracles all over the world. Jesus, the risen Lord, is alive- alleluia!

Photos
.
Missionaries of the Divine Mercy meeting.Vatican City. April 8-11. 2018

Pope Francis prays over Fr. James

Cardinal Robert Sarah prays over Fr. James

Arch bishop Rino Fisichella posed 
for a photo with Fr. James
From 8th to 11th April "The The Missionaries of Mercy", over 500 from all over the world, gathered in Vatican with the special invitation of Pope Francis to renew and perpetuate their 'charism of mercy' received in the first conference on Ash Wednesday 10th February in 2016. Holy Father Francis, H.E.  Robert Cardinal Sarah, H.E. Excellent Bishop Joseph Clemens, H.E. Archbishop Arthur Roche, H.E. arch Bishop Rino Fisichella, (President of the Pontifical council for the promotion of the new evangelisation) H.E. Archbishop  Octavio Ruiz Arenas (Secretary of the pontifical Council for the promotion of the new evangelisation) etc spoke to the priests about the necessity of being apostles of Mercy of God especially in the confessionals. "As Jesus was the incarnation of God's mercy in seeking the sinners to invite them to the Kingdom of God, priests that are called 'other Christs' should be incarnations of Jesus merciful love" they emphasised. His Excellency Cardinal Sarah & Arch bishop Rino Fisichella congratulated Fr. James for his works of evangelisation inspite of his physical disabilities and posed for photos with him. H.E. Rino Fisichella said, "Father James, all misunderstandings about you are cleared in Rome, now you are free to preach all over the world". When Fr. James asked the Pope for a prayer, His Holiness prayed over him saying, "Although you are on wheel chair, you are very healthy to preach the mercy of God all over the world". On 8th and 10th Holy Father celebrated mass with the missionaries of mercy.  On 10th after his talk of the mercy of God, he shook hand with each participant with his fatherly love and affection. In his masses and talks, Fr. James had the privilege to be seated in front. Perhaps he is the only Pope who called some priests together from all over the world forming them to me Missionaries of Mercy! Fr. James could not attend the last day as he had to go to Poland for a couples retreat. Fr. James was so happy in the group of the missionaries of mercy in spite of his neuropathical pain that is increasing day by day. He was little reluctant to go to Rome due to various reasons; he made his decision to go at the last moment. Many of the priests came to him for a blessing as they knew him through his preaching. Fr. James is always very happy in the fellowships of priests!

Photos   Videos

.
Published in11.04.2018 

Pope tells Missionaries of Mercy their service is precious for the Church

During an audience with some 550 Missionaries of Mercy in the Vatican, Pope Francis reaffirmed them in their mission saying they provide a much needed service to the Church and warned them that the Christian path is an ardous one, "with stones upon which to stumble and banana peels on which to slip".
By Sr Bernadette Mary Reis, fsp

The Missionaries of Mercy are meeting in Rome for a few days of prayer and reflection organized by the Pontifical Council for the New Evangelization.

During an audience with Pope Francis on Tuesday, he told them that they are providing a much needed service to the Church.

Although his initial intention was that their mandate would cover only the Jubilee of Mercy, the Pope told them that he had decided to prolong their service because of the many testimonies of conversion attributed to their service.

He said he intended his reflections to be supportive of the responsibility that he had given to them so that the expression of the “ministry of mercy” that they are called to live might be improved. [ Video Embed: Pope Francis meets the Missionaries of Mercy]

Message of Mercy
Pope Francis told them that “the message that we bear in Christ’s name is that of making peace with God…. God needs people to bring the message of his pardon and mercy to the world.” This is the mission that Jesus entrusted to his apostles the evening of his resurrection. The lives of those who fulfill such a mission must be in harmony with it, the Pope reminded them “To be collaborators of mercy, therefore, presupposes to live the merciful love which we ourselves have first received.”

St Paul: the mirror for the true Missionary of Mercy
The Pope reflected substantially on the experience of St Paul who acknowledging his past as a “blasphemer and persecutor…received mercy” (1 Tm 1:13) from the Lord. Because of his past he became an ambassador of God’s reconciliation (2 Cor 5:20), and declared that he gave scandal to no one so that his ministry would not be discredited (2 Cor 6:3). The key to collaborate with God is that one always acknowledge that “God has treated me mercifully,” the Pope said.
God makes the first move
Some concrete advice the Pope gave was that priests should remember that God makes the first move. Thus, when a penitent approaches the Sacrament of Reconciliation, they need to remember that God’s grace is already at work. “Our priestly heart should perceive the miracle of the person who has encountered God and who has already experienced the efficacy of his grace,” he said.

The priests’ work is the second move
The Pope explained that the priests’ cooperation in God’s grace already at work consists in “the not rendering vain the action of the grace of God, but to sustain it, and allow it to come to perfection.” Like the father of the prodigal son, confessors need to look in the eyes of the penitent, listen to them, and throw open wide their arms to welcome them, so that they can experience the love of the Father “who forgives no matter what, clothes the son with the festal garment and the ring which is a sign that he belongs to his family.”

The path is slippery
Departing from his text, Pope Francis told the priests to encourage penitents and give them hope, letting them know they don't need to be embarassed if they need to return to Confession--"because the path is strewn with rocks and banana peels that make you slip," he quipped.

In conclusion, Pope Francis said “Living in communion with the Source of Life, Missionaries of Mercy are called to be interpreters of and to bear testimony to this experience: that everyone is always welcome without distinction into the community that sustains those who find themselves in a moment of need or difficulty.”
 

..
Published in11.04.2018 

Pope Thanks Missionaries of Mercy 
for their Service to the Church

Meets with 500 Members Before Celebrating Mass in St. Peter’s Basilica

APRIL 10, 2018 JIM FAIR

Pope Francis on April 10, 2018, thanked the Missionaries of Mercy for their service to the Church during the recent Jubilee Year of Mercy – and beyond.

His remarks came in an audience with more than 500 members of the group in the Sala Regia of the Apostolic Palace, before celebrating Mass in St. Peter’s Basilica. The group is meeting in Rome from April 8 – 11 under the auspices of the Pontifical Council for Promoting New Evangelization.

The Missionaries of Mercy were priests who received a special commission to forgive sins and offer mercy during the Jubilee (December 8, 2015, to November 20, 2016, the Feast of Christ the King.) The Pope extended their authority beyond that time due to their success.

“For me, it is a joy to meet you after the beautiful experience of the Jubilee of Mercy,” the Pope said. “As you well know, at the end of that extraordinary Jubilee your ministry should have come to a conclusion. However, reflecting on the great service you have rendered to the Church, and on how much good you have done and offered to so many believers with your preaching and above all with the celebration of the sacrament of Reconciliation, I considered it appropriate to extend your term for a little longer”

The Pope explained that he had received “many testimonies” of conversion related to the work of the Missionaries. And through this they serve as a witness to God’s mercy and that the Church “cannot, must not and does not wish to create any barrier or difficulty that may hinder access to the Father’s forgiveness.”

In the sacrament of Reconciliation, the “first initiative is of the Lord, and it is He who precedes us in love”, the Holy Father reminded those present. “When a penitent approaches us, it is important and consoling to recognize that we have before us the first fruit of the meeting that has already taken place with the love of God, who with His grace has opened his heart and made it willing to conversion.

“Our task – and this is a second step – consists of ensuring the action of God’s grace is not in vain, but supporting it and allowing it to come to fruition.”

Address of the Holy Father

Dear missionaries,

Welcome, thank you, and I hope that those who have been appointed as bishops have not lost the capacity to be merciful. This is important.

For me, it is a joy to meet you after the beautiful experience of the Jubilee of Mercy. As you well know, at the end of that extraordinary Jubilee your ministry should have come to a conclusion. However, reflecting on the great service you have rendered to the Church, and on how much good you have done and offered to so many believers with your preaching and above all with the celebration of the sacrament of Reconciliation, I considered it appropriate to extend your term for a little longer. I have received many testimonies of conversions realized through your service. And you are witnesses to this. Truly we must acknowledge that God’s mercy knows no bounds, and with your ministry, you are a concrete sign that the Church cannot, must not and does not wish to create any barrier or difficulty that may hinder access to the Father’s forgiveness. The “prodigal son” did not have to pass through customs: he was welcomed by the Father, without obstacles.

I thank Msgr. Fisichella for his words of introduction, and the collaborators of the Pontifical Council for New Evangelization for having organized these days of prayer and of reflection. I extend my thoughts to those who have not been able to come, so that they may, in any case, feel they are participants and so that, though from a distance, my appreciation and thanksgiving may reach them.

I would like to share some reflections with you to give greater support to the responsibilities that I have placed in your hands, and so that the ministry of mercy you are called to live in an entirely particular way may be best expressed, according to the will of the Father whom Jesus has revealed to us, and who in the light of Easter acquires its fullest meaning. And with these words – my address may be a bit long – I would like to underline the doctrine of your ministry, which is not an idea – “let’s have this pastoral experience and then we’ll see how it goes” – no- It is a pastoral experience that has a true doctrine behind it.

A first reflection is suggested to me by the text of the prophet Isaiah where we read: “In the time of my favor I will answer you, and in the day of salvation I will help you For the Lord comforts his people and will have compassion on his afflicted ones. But Zion said, ‘The Lord has forsaken me, Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you!” (Is 49: 8, 13-15). It is a text steeped in the theme of mercy. The benevolence, the consolation, the closeness, the promise of eternal love: all expressions that intend to express the richness of divine mercy, without being able to exhaust it in a single aspect.

Saint Paul, in his second letter to the Corinthians, returning to this text of Isaiah, updates it and seems to wish to apply it precisely to us. He writes thus: “As God’s co-workers we urge you not to receive God’s grace in vain. For He says, ‘In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you’. I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation” (2 Cor 1, 2). The first indication offered by the apostle is that we are God’s co-workers. How intense this calling may be is easy to confirm. A few verses beforehand, Paul had expressed the same concept, saying, “We implore you” – it seems he is on his knees – “on Christ’s behalf: Be reconciled to God” (5: 20). The message we, like ambassadors, bear on Christ’s behalf is that of making peace with God. Our apostolate is an appeal to try to receive the forgiveness of the Father. As you can see, God needs men who bring His forgiveness and His mercy to the world. It is the same mission that the risen Lord gave to the disciples the day after his Pasch: “Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone’s sins, their sins are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven” (Jn 20, 21-23). This responsibility placed in our hands – we are responsible for it – requires a style of life consistent with the mission we have received. It is again the Apostle who reminds us to act “so that our ministry will not be discredited” (2 Cor 6: 3).To be co-workers of mercy, therefore, presupposes living the merciful love that we experienced first. It could not be otherwise.

In such a context, I think of the words Paul wrote at the end of his life, by now elderly, to his faithful collaborator Timothy, whom he left as his successor in the community of Ephesus. The Apostle thanks the Lord Jesus for having called him to the ministry (cf. 1 Tm 1: 12); he confesses to have been “a blasphemer and a persecutor and a violent man”; yet – he says – “I was shown mercy” (1, 13). I confess to you that many times, many times, I stop at this verse. “I was shown mercy”. And this does great good to me, it gives me courage. So to say, I feel it like the embrace of the Father, the caresses of the Father. To repeat this, for me personally, gives great strength because it is the truth: I too can say, “I was shown mercy”. The grace of the Lord was abundant in him; He acted so as to make him understand he was a sinner and, starting from there, made him discover the core of the Gospel. Therefore he writes. “This word is worthy of faith and of being received by all: Christ Jesus came to the world to save sinners, the first “Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners – of whom I am the worst. But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience” (1: 15-16). The Apostle, at the end of his life, does not fail to recognize who he was, he does not hide his past. He could have made a list of his many successes, name the many communities he had founded… instead, he prefers to underline the experience that most struck him and marked his life. To Timothy he indicates the road to travel; to recognize God’s mercy first of all in one’s own personal existence. It is certainly not a matter of settling on the fact of being sinners, as if to want each time to justify, thus annulling the power of conversion. But we must always start from this fixed point: God treated me with mercy. This is the key to becoming God’s co-workers. One experiences mercy and becomes a minister of mercy. In short, the ministers do not place themselves above the others as if they were judges of their sinful brothers. A true missionary of mercy is reflected in the experience of the Apostle: God has chosen me; God trusts me; God has put His trust in me by calling me, despite being a sinner, to be His co-worker to make it real, effective and to allow His mercy to be touched by hand.

This is the starting point, let’s say. Let us continue.

Saint Paul, however, adds something extremely important to the words of the prophet Isaiah. How God’s collaborators and administrators of His mercy must pay attention not to nullify the grace of God. He writes: “We urge you not to receive God’s grace in vain” (2 Cor 6: 1). This is the first warning we are given: to recognize the action of grace and its primacy in our lives and people.

You know that I really love the neologism primerear, to express precisely the dynamics of the first act with which God comes to meet us. The primerear of God can never be forgotten, nor taken for obvious, otherwise, the mystery of salvation achieved through the act of reconciliation that God accomplishes through the paschal mystery of Jesus Christ cannot be fully understood. Reconciliation is not, as we often think, a private initiative of ours or the fruit of our commitment. If this were the case, we would fall into that form of neo-Pelagianism which tends to overestimate man and his projects, forgetting that the Saviour is God and not us. We must always reiterate, but especially regarding the sacrament of Reconciliation, that the first initiative is of the Lord; it is He who precedes us in love. For this reason, the Church knows how to “move forward, boldly take the initiative, go out to others, seek those who have fallen away, stand at the crossroads and welcome the outcast. Such a community has an endless desire to show mercy, the fruit of its own experience of the power of the Father’s infinite mercy” (Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 24).

When a penitent approaches us, it is important and consoling to recognize that we have before us the first fruit of the meeting that has already taken place with the love of God, who with His grace has opened his heart and made it willing to conversion. Our priestly heart should perceive the miracle of a person who has met God and who has already experienced the efficacy of His grace. There could not be true reconciliation if this does not start from the grace of an encounter with God that precedes that with us confessors. This gaze of faith allows us to form well the experience of reconciliation as an event that finds its origin in God, the Shepherd, who as soon as He notices the lost sheep goes in search of it until he has found it (cf. -6).

Our task – and this is a second step – consists of ensuring the action of God’s grace is not in vain, but supporting it and allowing it to come to fruition. Sometimes, unfortunately, it can happen that a priest, with his behavior, instead of approaching the penitent, dismisses him. For example, in order to defend the integrity of the Gospel ideal, the steps that a person takes day by day are neglected. This is not how God’s grace is nourished. Recognizing the repentance of the sinner is tantamount to welcoming him with open arms, to imitate the father of the parable who welcomes his son when he returns home (cf. Lk 15: 20); it means not letting him even finish his words. This has always struck me: the father did not even let him finish the words, he hugged him. He had the prepared speech, but [the father] hugged him. It means not letting him finish even the words he had prepared in order to apologize (see verse 22), because the confessor has already understood everything, strengthened by the experience of being a sinner too. There is no need to be ashamed to those who have already recognized their sin and know they have been wrong; it is not necessary to inquire – those confessors who ask, ask, ten, twenty, thirty, forty minutes … “And how was it done? And how? …” – it is not necessary to inquire where the grace of the Father has already intervened; it is not permitted to violate a person’s sacred space in his relationship with God. An example of the Roman Curia: we speak so badly about the Roman Curia, but inside there are saints. A cardinal, Prefect of a Congregation, has the habit of going to confession in Santo Spirito in Sassia two, three times a week – he has his regular schedule – and one day, explaining, he said: When I realize that a person begins to struggle to speak, and I have understood what it is, I say: “I understand. Go ahead”. And that person “breathes”. It is good advice: when you know what it is, “I understand, go ahead”.

Here, the beautiful expression of the prophet Isaiah acquires its full meaning: “In the time of my favor I will answer you, and in the day of salvation I will help you” (49.8). In fact, the Lord always responds to the voice of those who cry out to Him with a sincere heart. Those who feel abandoned and alone can experience that God is meeting them. The parable of the prodigal son recounts that “while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son” (Lk 15,20). And he threw his arms around him. God is not idle to wait for the sinner: He runs to him, because the joy of seeing him come back is too great, and God has this passion to rejoice, to rejoice when He sees the sinner coming. It almost seems that God Himself has a “restless heart” until He has found His son who had been lost. When we welcome the penitent, we need to look him in the eye and listen to him to allow him to perceive the love of God Who forgives in spite of everything, He dresses him with the festive robe and the sign of belonging to his family (see v. 22).

The text of the prophet Isaiah helps us to take another step in the mystery of reconciliation, where he says: “He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water”. (49: 10). Mercy, which requires listening, allows then to guide the steps of the reconciled sinner. God frees from fear, anguish, shame, violence. Forgiveness is really a form of liberation to restore joy and the meaning of life. The cry of the poor who call for help corresponds to the cry of the Lord Who promises release to prisoners and to those who are in the darkness says: “Come out” (49: 9). An invitation to come out of the condition of sin to resume the garment of children of God. In short, liberating mercy restores dignity. The penitent does not hesitate to be pitied for the sin committed, and the priest does not blame him for the evil of which he repented; rather, he encourages him to look to the future with new eyes, leading him “to the springs of water” (cf. 49,10). This means that forgiveness and mercy allow us to look back at life with trust and commitment. It is like saying that mercy opens up hope, creates hope and nourishes itself with hope. Hope is also realistic, it is concrete. The confessor is merciful even when he says: “Go ahead, go, go”. He gives him hope. “What if something happens?” – You come back, there is no problem. The Lord is always waiting for you. Do not be ashamed to return, because the path is full of stones and banana skins for us to slip on.

Saint Ignatius of Loyola – allow me a little bit of family promotion – has a meaningful teaching on this, because he talks about the ability to make God’s consolation felt. There is not only forgiveness, peace, but also consolation. In this way, he writes: “Inner consolation […] drives away all disturbance and attracts all to the love of the Lord. This consolation illuminates some, others discover many secrets. Finally, with it, all the pains are pleasure, all the rest work. To those who walk with this fervor, with this ardor and this inner consolation, there is not so great a burden that it does not appear light, penance or other pain so great that it is not very sweet. This consolation reveals to us the path we must follow and what we must escape – I repeat: this consolation reveals to us the path we must follow and the path from which we must flee. We must learn to live in consolation”. Ignatius continues, “It is not always in our power; he comes at certain moments determined according to God’s plan. And all this for our benefit” (Letter to Sister Teresa Rejadell, 18 June 1536: Letters 99-107). It is good to think that precisely the sacrament of Reconciliation can become a favorable moment for enabling the inner consolation that animates the path of the Christian to be perceived and to grow. And I have to say this: we, with the “spirituality of complaints”, run the risk of losing the sense of consolation. Also to lose that oxygen that lives in consolation. Sometimes it is strong, but there is always a minimum consolation that is given to everyone: peace. Peace is the first degree of consolation. You must not lose it. Because it is precisely that pure oxygen, without smog, of our relationship with God. Consolation. From the highest to the lowest, which is peace.

I return to the words of Isaiah. We find the sentiments of Jerusalem that feels abandoned and forgotten by God: “Zion said: The Lord has forsaken me, the Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you” (49: 13-15). On the one hand, this rebuke to the Lord for abandoning Jerusalem and His people seems strange. With much more frequency, we read in the prophets that it is the people who abandon the Lord. Jeremiah is very clear about this when he says: “My people have committed two sins: They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water” (2: 13). Sin is abandoning God, turning one’s back on him to look only at oneself. A dramatic self-confidence, which makes cracks on all sides and is not able to bring stability and consistency to life. We know that this is the daily experience that we live in first person. And yet, there are moments when one really feels the silence and abandonment of God. Not only in the great dark hours of humanity in every age, which give rise to many questions about the abandonment of God. I am thinking now of Syria today, for example. It happens that even in personal events, even in those of the saints, one can experience abandonment.

What a sad experience, that of abandonment! It has different degrees, up to the definitive detachment for the arrival of death. Feeling abandoned leads to disappointment, to sadness, sometimes to despair, and to the various forms of depression that many suffer from today. And yet, every form of abandonment, paradoxical as it may seem, is inserted within the experience of love. When one loves and experiences abandonment, then the trial becomes dramatic and suffering has traits of inhuman violence. If it is not inserted in love, abandonment becomes meaningless and tragic, because it does not find hope. It is, therefore, necessary that those expressions of the prophet on the abandonment of Jerusalem from God be placed in the light of Golgotha. The cry of Jesus on the cross: “My God, my God, why have You forsaken me?” (Mk 15: 34), gives voice to the abyss of abandonment. But the Father does not answer Him. The words of the Crucifix seem to resonate in the void because this silence of the Father for the Son is the price to pay so that no-one may feel abandoned by God. The God Who loved the world to the point of giving His Son (cf. Jn 3, 16), to the point of abandoning Him on the cross, He will never abandon anyone: His love will always be there, close, bigger and more faithful than any abandonment.

Isaiah, after reiterating that God will not forget His people, concludes by saying: “See, I have engraved you on the palms of my hands” (49.16). Incredible: God has “tattooed” my name on His hand. It is like a seal that gives me certainty, with which He promises that He will never stray from me. They are always before Him; every time God looks at His hand, He remembers me, because He has engraved my name there! And let us not forget that while the prophet writes, Jerusalem is really destroyed; the temple no longer exists; the people are slaves in exile. Yet the Lord says: “Your walls are ever before me” (ibid). On the palm of the hand of God, the walls of Jerusalem are solid as an impregnable fortress. The image also applies to us: while life is destroyed under the illusion of sin, God keeps His salvation alive and comes to meet with His help. On His fatherly hand, I find my life renewed and projected towards the future, full of love that only He can realize. The book of love also returns to the mind, the Song of Songs, where we find an expression similar to the one recalled by the prophet: “Put me as a seal on your heart, as a seal on your arm” (8: 6). As we know, the function of the seal was to prevent something intimate from being violated; in ancient culture, it was taken as an image to indicate that love between two people was so solid and stable that it continued beyond death. Continuity and perenniality are at the basis of the image of the seal that God has placed on Himself to prevent anyone from thinking of being abandoned by Him: “I will never forget you” (Is 49: 15). A seal, a tattoo.

And so I will finish. It is this typical certainty of the love that we are called to support in those who approach the confessional, to give them the strength to believe and hope. The ability to be able to start over again, despite everything, because God takes us each time by the hand and pushes us to look forward. Mercy takes our hand and infuses with certainty that God’s love defeats every form of solitude and abandonment. The Missionaries of Mercy are called to be interpreters and witnesses of this experience, which is inserted in a community that welcomes everyone, always, without discrimination, that sustains anyone in need and in difficulty, that lives in communion as a source of life.

In recent weeks, I was particularly struck by a Lenten time collect (Wednesday of the fourth week), which somehow seems to summarize these reflections. I share it with you, so we can make it our prayer and lifestyle:

“O Father, give the reward to the righteous
and do not reject forgiveness for repentant sinners,
listen to our supplication:
the humble confession of our faults
may you obtain your mercy.
Amen”.
 

..


Berufsbildungswerk Waldwinkel in Aschau am Inn. March 9-11. 2018
From 9th to11 of March Fr. James and team gave a retreat for married couples in Don Bosco Hall in Aschau/Waldwinkel, in the diocese of Munich, Germany. It was organised by Markus Huber with the cooperation of Dörfler & Landauro families. Fr. James and Dr. Richie gave powerful talks and instructions to the couples present to bring them to an experience of  'Paradise' by way of repentance, healing, liberation from Satan and ancestral curses through the Holy Spirit. The prayers for  inner healing was very special; when Fr.James took their sins and the sins of their ancestors to ask pardon and to bring down God's mercy by offering his own sufferings to the Lord, almost all participants were weeping!  All those who attended the retreat testified that the retreat was unique with new and fresh experiences. Fr. James prayed over each couple and helped them to renew their marital vows during the mass on the last day. During the exchange of rings several couple were shedding tears of joy! The music team of Beata from Graz gave much anointing and vitality to the retreat. With great joy and peace & experiencing an authentic and deep love for each other from the depths of their hearts, the married couples left the hall in the evening. Here are some photos and videos:-

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
.


Burgenland - Austria. February 16-18. 2018
Fr. James Manjackal  and team conducted a charismatic retreat at Burgenland, Austria from 16th to 18th of February 2018. It was conducted  in Weingut Stefanshof that belongs to Mr. Joseph and Irmgard Gröss at Mönchhof where he had conducted a retreat already last year.  Over 1800 people attended  the retreat in three days on the theme, " Led by the Spirit" ( Rom 8:14) It was mainly organized by deacon Erwin Lang and his wife Ottilie & Johanna Klein with the support of their prayer group. Fr. James and Dr. Richie gave powerful  talks that were quite different and unique compared to the talks in other retreats; they were very challenging for the signs of the time. Gaby shared her experience of Charismatic life, consecration for holiness and life of evangelisation with Fr. James on the last day.All the talks and prayers of Fr. James and Gaby were translated by Dr. Richie. There were enough  priests to hear confessions and to concelebrate the mass.  There were three deacons to assist the mass.  The music team was led by Beata from Graz. On the second day evening  Fr. James prayed over each participant for the infilling of the holy Spirit. After the laying on of hands on all, Dr. Richie took the initiative to make the priests and people to pray over Fr. James; his powerful prayer was really inspiring.  The people liked the retreat very much  Many people shared their testimonies of healing, conversion, liberation and new life on Sunday morning. After the last mass on Sunday, the religious articles and photos were prayed over, and the exorcised holy water was sprinkled on them. Then, Dr. Richie took the initiative to make the priests and people to pray over Fr. James- his powerful prayer was really inspiring. Deacon Kurt& his wife Silvie were of great to  Fr. James and team for everything.  The people liked the retreat very much; they all went home spirit-filled. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
.


Charis Bhavan. Athirampuzha. Kerala - India.  February 3rd. 2018
On 3rd February Fr. James conducted a day's program at Charis Bhavan, Athirampuzha, that he had founded 27 years ago.The subject was," Catholic faith is unique, it cannot have dialogue with other religions; and the dangers of inculturation, adaptation & imitations of pagan religions in the pretext of religious harmony and religious synchronism" He warned some 3000 people who had come to listen to him to believe strongly and proclaim courageously that Jesus is the only Way to heaven and that He is the Only Saviour of the world. His talk was very prophetical by reading the signs of the times as many Catholics are led to believe that faith in any god or any religion could save mankind! He criticised the involvement of Catholics in new age and esoteric. He conducted a healing prayer during the adoration of the Blessed Sacrament and celebrated the Holy Mass. The relic of St. Maximillian Kolbe, brought by Mr. Bartek from Poland was installed solemnly by Fr. Jose Parapilly. Mr. Bartek and his wife Ania with their two children, Marissa and Gustav & a couple Petra and Franz from Germany also had accompanied Fr. James to Kerala along with Gaby. Here are some photos and videos

Photos

.
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
 Video12
.


Adoor. Kerala - India. February 2nd. 2018
On 2nd Feb Fr. James travelled two hours from Charis Bhavan to Adoor to speak to priests& religious about consecration as today is the feast of Presentation of the Lord in the temple. There were many parishners too to attend the program as Fr. James is well known in that area. He said that each christian is carried in the arms of the mother or godmother to a temple( church) to be presented to the Lord at his/her baptism. He told to the specialy consecrated priests& religious sisters that he sees more& far better consecrated souls among the laity than among them. It was a challenge for them and an encouragement& boost for the laity.
He conducted the adoration and healing prayers. After a good dinner with the sisters of the Holy cross, he left to Charis Bhavan with his team. Here are some photos:

Photos and panoramics

.

Initiation to education. Kottayam. Kerala - India. February 1st. 2018
Initiation to education- On 1st February Fr. James initiated a 4 year old boy, James Podipara, by keeping on lap and making him write  on rice in a plate " Jesus" " Mary" " abc" and " 1,2,3". It was a custom even for Christians to do it with a Hindu Master( Guru) but in 1989 Fr. James started doing it in a christian way on Pentecost. Although it made an uproar among priests& bishops at that time, now everywhere christian childdren begin their education on the lap of a priest with much prayer to the Holy Spirit. Let us thank God for the bold step taken by Fr. James for the christian initiation for education. Photos:

Photos

.
Video
.

Kottayam. Kerala - India. January 30th -February 6th. 2018
Fr. James had a very tight evangelization program from 29th January to 6th February. Besides the preaching programe in Charis Bhavan, Adoor etc he had a lot of visitors daily from morning till evening. Many came from far to have his touch& prayers. Many people gave testimonies of convertion, miraculous healing, liberation & blessings that they received while he was in India before his departure to Europe for world evangelization. He visited and talked with each sister of "Charis Marian Maids" that he had founded. He was with them for mass, for the birthday of its Superior Sr. Philo etc. He visited his brothers at home in Cheruvally. He visited SFS seminary, Ettumanur where he had started his preaching ministry while he was a professor there. He even had friendly visits to some neighbors and had dinner with them. He had no rest at all on these days.

Photos and panoramics Photos2

.
Video1
Video2
.


Kattampakku in Kottayam. Kerala - India. January 15th. 2018
On 30th January Rt. Rev. Dr. Sebastian, bishop of the diocese of Vijayapuram blessed ' Marian Maids Seva Sadan' (Service Center of Marian Maids) and dedicated it for the poor& abandoned women in the society irespective of cast, creed or religion. It was the plan of Fr. James Manjackal, the founder of Charis Marian Maids and it is built fully by his financial help. The present director of the congregation Fr. Jose Parapilly worked hard to give shape to this vision of its founder. It can accommodate over 60 old people. It is attached to ' Maria Bhavan' a house of the Charis Marian Maids. It is a great opportunity for the sisters to commit themselves for the service of the poor. Fr. James has always a compassionate heart for the poor, disabled and the destitute. Fr. James reached from Germany on the previous day with Gaby and some friends from Germany & Poland to participate in the function of blessing and inauguration of this venture. A sizable crowd had gathered for the blessing, holy mass, felicitation and the tea-party.
Here are some photos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
.

Martinique. Church Emmaüs Fort de France. January 16-18. 2018
Fr. James and team conducted an evening retreat for 3 days at the church" Emmaus" in Martinique from 16th to 18th. Every day more than 1200 people came from 4 to 8 to hear the word of God and to enrich themselves thtough the holy mass& adoration. In 3 days, nearly 4500 people attended the program that was aprreciated by all the participants. Vincent translated all the talks& prayers into French. On the last day there were beautiful testimonies of conversion, liberation and healing. One man by name Pierre said that in the Island of Martinique never in the past had such a powerful& gracefilled retreats like that of Fr. James. Here are some videos and photos

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
 Video5
 Video6
 Video4
.

Martinique. Church Emmaüs Fort de France. January 15th. 2018
On 15th Fr. James& team conducted a oneday evening program in the church ' Emaus' where over a 1000 people came and packed the church that had only capacity for 800. Fr. James preached on the need of Holy Spirit in one's life, celebrated mass and conducted a healing service. People were very happy with the program and testified several wonders. Here are the videos& photos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
.
Testimony of Catherine

I come to write my testimony.
I live in Martinique.
Monday, January 15, 2018

I attended a lecture by Father Manjackal. I had not been able to attend the seminar that had taken place the week before at La Ferme Perrine.
I had never heard of this priest. A friend had been to the seminar at La Ferme Perrine. She was radiant when I met her on Monday, January 15, 2018 after the seminar. She tells me she attended a miracle : a man who has recovered his sight. In front of my skeptical look she said yes I assure you it's true I saw it with my eyes.I think he is ok but no more.

So here I am at the Church of Emmaus this famous Monday, January 15, 2018 with her too to attend this meeting with Father Manjackal. There was a crowd The beginning was for 17h and 14h20 the parking around the church was already full and the church almost full. Thanks God we arrived early ....
After the teaching, the priest celebrates the Mass. And he asks to put one hand on his heart and the other on the part of his body that one would like to be healed. I put mine in my left knee. Since 2014 after a slip I have not recovered a walk without crutch, I do not go up or down the stairs normally with bone and nerve muscle pain.Operated in September 2016, removal of equipment October 2017. I move with a crutch at the end of the day and often with always pain and "electric shock" neurological pain).
Well Monday night out of this meeting, it is more than 20h. I go down the stairs without a crutch and quite normally.

Since I have no pain or "electric shocks". I go up and down the stairs normally. I  no longer use a crutch.I kneel normally on my 2 knees.
Thank you Lord of the Graces you give to Father Manjackal.
Help him, as you have healed me, give him better health so that he can continue the mission that You have entrusted to him.

Thank you Father Manjackal for your visit to Martinique and for all the healings that have occurred. I will carry you in my prayers.

Glory to God. AMEN
 
 

 

Témoignage de Catherine

Je viens écrire mon témoignage. 
J'habite en Martinique. 

Le lundi 15 Janvier 2018 j'ai assisté à un enseignement du Père Manjackal.Je n'avais pas pu assisté au séminaire qui avait eu lieu la semaine précédente à La Ferme Perrine. 
Je n'avais jamais entendu parler de ce prêtre.Une amie avait été au séminaire à La Ferme Perrine.Elle était radieuse quand je l'ai rencontrée le lundi 15/01/2018 suivant le séminaire.Elle me dit avoir assisté à un miracle: un homme qui a recouvré la vue. Devant mon air sceptique elle me dit oui je t'assure c'est vrai je l'ai vu de mes yeux.Je pense ok mais sans plus. 

Donc me voilà à l'Eglise d'Emmaüs ce fameux lundi 15 janvier 2018 avec elle pour assister moi aussi à cette rencontre avec ce Père Manjackal. Il y avait foule Le début était pour 17h et à 14h20 le parking aux alentours de l'église était déjà plein et l'église presque pleine.Heureusement que nous étions arrivées tôt.... 

Après l'enseignement, le Père célèbre La Messe.Et il demande de mettre une main sur son cœur et l'autre sur la partie de son corps qu'on voudrait qui soit guérie. Moi c'est mon genou gauche .Depuis 2014 après une glissade je n'ai pas récupéré une marche sans béquille ,je ne monte ni descend les escaliers normalement avec des douleurs musculaires osseuses et nerveuses.Opérée en septembre 2016 ,ablation du matériel octobre 2017.Je me déplace avec une béquille en fin de journée et souvent avec toujours des douleurs et des "décharges électriques"douleur neurologiques). 
Eh!bien lundi soir en sortant de cette rencontre,il est plus de 20h .Je descends les escaliers sans béquille et tout à fait normalement. 
Depuis je n'ai aucune douleur, ni "décharges électriques". Je monte et descends les escaliers normalement.Je n'utilise plus de béquille.Je me mets à genoux normalement sur mes 2 genoux. 

Merci Seigneur des Grâces que Tu donnes au Père Manjackal. 
Aide le, comme Tu m'as guéri accorde lui une meilleure santé pour qu'il continue la mission que Tu lui a confiée.

Merci Père Manjackal pour votre visite en Martinique et pour toutes les guérisons qui se sont produites. Je vous porterai dans mes prières. 

Gloire à Dieu. AMEN

.


Martinique. Lamentin. January 11-14. 2018
Fr. James and Gaby left Munich for Paris to join Maryvonne, Vincent and David to fly to Martinique on 9th January to begin the ministry of evangelization in the year 2018 from Martinique, an insular region of France located in the Lesser Antilles in the eastern Caribbean Sea. It is an overseas region of France with a population about 400 000 of which 90% are catholics. It is a tropical Island. As it is the integral part of the Republic of France, it is in European Union with its currency Euro. The capital is Forte de France, one of the largest city in the French Antilles. The main language of Martinique is French but the people speak Creole too. The people of Martinique are of African descent. When Fr. James left Germany, he had fever and the attack of pneumonia. On the first days of retreat, he was taking antibiotics. He did not care his sickness& weakness to preach the Gospel.
Fr. James was invited by the Arch Bishop of Martinique. The first retreat was from 11th to 14th in the great Hall of the Espace Perrina, organized by " Yeshua Assocation" headed by Mr. William, and was attended by 5000 in four days.The theme of the retreat was, " If you believe, you will see the glory of the Lord"( Jn 11:40).  Martinique is one Arch Diocese, its archbishop is a Dominican by name David Macaine, an young sheperd with a holy, humble& simple character! On the 3rd day, he rushed to see Fr. James& the team and attended the adoration of the Blessed Sacrament and prayed for Fr. James. Fr. James prayed over him and over 1300 people by laying on of hands.On Sunday, the last day of the retreat, the Arch Bishop presided over the holy mass and gave a very good homily in which he appreciated and encouraged the ministry of Fr. James.Gaby and Maryvonne had shared their experiences in the renewal with Fr. James that were appreciated by all. On the last day there were many testimonies of conversion, liberation, physical& inner healing. They all said that they had an unique experience of Pentecost in their lives. Here are some photos and videos:

Photos and panoramics

.
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
.
 
Published in15.01.2018 

Une intense retraite de prières


Hier matin, Monseigneur David Macaire a célébré la messe 
avec le père James Manjackal. (Phos/France-Antilles)

Durant quatre jours, plusieurs milliers de catholiqueS se sont réunis dans le grand hall de l'Espace Perrine pour une retraite, dont le temps fort était la grande messe célébrée par Monseigneur David Macaire et le prédicateur missionnaire indien James Manjackal, venu spécialement d'Allemagne.

Créée en 2011, l'association Yeshua s'est donnée comme mission principale d'accompagner et d'aider la personne sous différentes formes. Que ce soit sur le plan moral, psychologique, matériel, financier ou spirituel. Et cette grande manifestation que les femmes et les hommes qui composent cette association ont su mettre sur pied, est la démonstration à la fois de leur foi et de leur capacité à se mettre au service des autres, afin qu'ils expriment leur foi. Il est vrai qu'ils se considèrent comme « des ouvriers à la moisson du Seigneur, portant leur aide à la détresse humaine et en faisant de l'homme, le centre de tout intérêt et de toute préoccupation immédiate » .

5 000 PERSONNES EN 4 JOURS

Durant les quatre jours, de 8 h 30 jusqu'aux environs de 17 heures, ils étaient plus d'un millier à avoir prié ensemble. Des prières qu'ils ont voulues pour eux mais aussi pour leurs proches, la Martinique et l'humanité tout entière. Et chaque jour, le prédicateur James Manjackal était présent à la tribune pour des témoignages mais aussi, des prières et des messes.
.

Des milliers de fer vents catholiques ont répondu à l'invitation 
de l'association Yeshua

Le père James Manjackal est l'auteur de plusieurs livres, 
poèmes et articles. 

Les choristes ont donné une place de choix au chant 
et à la musique durant cette rencontre.

..
Compte rendu par Gisèle Bomal


Go to the previous page